สหกรณ์ออมทรัพย์ พม.มั่นคง...ปีนี้กำไร 136 ล้าน
 
              สหกรณ์ออมทรัพย์ พม.มั่นคง...ปีนี้กำไร 136 ล้าน
             จากสภาพสังคมไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกๆ ด้าน ยิ่งสภาพเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันด้วยแล้ว มีผู้คนเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงครอบครัวยังชักหน้าไม่ถึงหลัง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยยิ่งไปกันใหญ่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสงเคราะห์จำกัด ได้เป็นสถาบันการเงินตามประกาศของกระทรวงการคลัง พ.ศ.2526 และเป็นงานสวัสดิการภายในของกรมประชาสงเคราะห์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2530 ซึ่งสหกรณ์จะมีลักษณะพิเศษ คือ สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของกิจการไม่มีการมุ่งแสวงหากำไรเหมือนกับสถาบันการเงินทั่วๆ ไป แต่ได้มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน มุ่งเน้นส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นการรวมน้ำใจและระบบการเงินของสมาชิกเพื่อสมาชิก โดยสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสงเคราะห์ ดังนั้น ระบบสหกรณ์จึงนับวันที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะสมาชิกสามารถเก็บเงินที่อดออมฝากไว้ได้ง่าย แถมมีดอกเบี้ยให้ด้วยต่างหาก แต่เมื่อมีความจำเป็นเดือดร้อนก็กู้ได้ง่ายที่สำคัญคือ ดอกเบี้ยเงินฝากจะสูงกว่าธนาคารและเงินกู้จะต่ำกว่าธนาคาร และผู้ฝากยังได้เงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้อีกด้วย ส่วนเงินทุนเรือนสะสมยังได้รับเงินปันผลสูงกว่าธนาคารเช่นกัน อันเป็นผลดีแก่สมาชิกสหกรณ์โดยตรง

นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ กล่าวว่า เนื่องจากเดิมกรมประชาสงเคราะห์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เช่น เรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องการศึกษาบุตร เป็นต้น ซึ่งในเรื่องการออมทรัพย์นั้น ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่า กองทุนกลาง เมื่อปี พ.ศ.2495 โดยการรวบรวมเงินไว้ก้อนหนึ่งจากการเรียกเก็บด้วยความสมัครใจจากข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขึ้น หรือเงินตกเบิกของแต่ละปี แล้วนำไปสมทบกับกองทุนกลางนี้ เมื่อมีผู้เดือดร้อนต้องการใช้เงิน ก็ขอยืมจากกองทุนกลางนี้ไปใช้ได้ นี่คือการเริ่มต้นในเรื่องการออมทรัพย์ของกรมประชาสงเคราะห์

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2504 ได้มีการประชุมผู้เข้าชื่อเพื่อขอตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ และขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2471 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2504 โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการประชาสงเคราะห์จำกัดสินใช้ และได้เริ่มประกอบธุรกิจเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2504 โดยมี นายปกรณ์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ในสมัยนั้นเป็นประธานกรรมการดำเนินการคนแรกของสหกรณ์ มีสมาชิกขณะขอจดทะเบียนเพียง 121 คน มีเงินทุนเรือนหุ้น 10,000 บาทเศษเท่านั้น และมีผลกำไรสุทธิปีแรกไม่ถึง 500 บาท

นายวัลลภ กล่าวอีกว่า หลังจากได้มีการปฏิรูประบบราชการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสงเคราะห์ จำกัด ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ซึ่งในการดำเนินงานได้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 8,768 ราย มีทุนเรือนหุ้น 1,541.9 ล้านบาท ทุนสำรอง 141.2 ล้านบาท ในปี 2548 มีกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้สมาชิก 7.5% และเงินเฉลี่ยคืน 8% นอกจากนี้ในปีนี้ยังได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ซึ่งมียอดเงินกองทุน 800,000 บาทเศษ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีถึงแก่กรรม พิการประกอบอาชีพไม่ได้ หรือถูกไล่ออกจากข้าราชการ หรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2548 มีสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายสมคิด อินทร์จงล้าน นายทนงศศักดิ์ บนบาง นางวัชรินทร์ ปงจันตา และนายดัด ก้อนแก้ว ส่วนเงินสวัสดิการได้ช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเงิน 40,000 บาท คู่สมรส 20,000 บาท บิดา มารดา และบุตรรายละ 3,000 บาท บ้านพักอาศัยเกิดอัคคีภัยรายละ 5,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ตั้งอยู่ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการพักกลางวัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการสมาชิกที่มาติดต่องานตลอดเวลาทำการ

นี่คือ...สหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดให้เป็นสหกรณ์ได้มาตรฐาน 4 ปีซ้อน นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของทางราชการในยุคปัจจุบันที่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ได้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยดีมาตลอด ขอแสดงความชื่นชมกับคณะกรรมการดำเนินการที่มีท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวัลลภ พลอยทับทิม เป็นประธานกรรมการดำเนินการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้บริการสมาชิกด้วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัดด้วยแหล่งข้อมูล:
บ้านเมือง 13 ธค. 48
  13 ธันวาคม 2548 15:20 น.
 
     

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์หญิงบ้านราชวิถี ตึกดรุณวิถี ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2 306 8934,8935 e - mail : socialwarning@m-society.go.th 

ออกแบบและพัฒนาโดย : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240