แจงวิธีคิดเงินบำนาญชราภาพ
 
              แจงวิธีคิดเงินบำนาญชราภาพ
             นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการใช้สิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญชราภาพ ว่า มีผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบถึงวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพที่ถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักงานได้เริ่มเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพมาตั้งแต่ปลายปี 2541 เป็นต้นมา มีเงื่อนไขการขอรับเงินบำนาญชราภาพ ดังนี้

จะเริ่มจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนในปี 2557 เป็นปีแรก หลักเกณฑ์การคำนวณคืนเงินบำนาญชราภาพสำหรับผู้ประกันตน ที่ส่งเงินครบ 15 ปี เท่ากับ 15% ของเงินเดือน แต่ถ้าส่งเงินสมทบเกิน 15 ปี จะปรับเพิ่มปีละ 1% คิดจากค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ก่อนจะสิ้นสุดจากการเป็นผู้ประกันตน

นายไพโรจน์กล่าวว่า เช่นผู้ประกันตนที่มีเงินเดือน 10,000 บาท ส่งเงินครบ 15 ปีบริบูรณ์ อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน ทางสำนักงานจะตรวจสอบฐานเงินเดือนย้อนหลังกลับไป 5 ปี หรือ 60 เดือน เพื่อจะหาฐานเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด และนำมาเป็นฐานเงินเดือน คำนวณคืนเงินบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพ จะปรับเปลี่ยนสูตรการคำนวณจากเดิมที่คิด 15% ของเงินเดือนมาเป็น 20%+1.5 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขกฎกระทรวง ซึ่งจะมีการประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 สำนักงานประกันสังคม ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับการคำนวณจะคิดจากฐานค่าจ้างสุดท้ายก่อนสิ้นสุดจากการเป็นผู้ประกันตน แต่ถ้าไม่ถึง 10,000 บาท จะคำนวณจาก 10,000 บาท โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้คือ ค่าจ้าง 10,000x15% (ส่งครบ 15 ปี) เงินบำนาญชราภาพ = 1,500 บาท หากเสียชีวิตภายใน 5 ปีแรก จะคำนวณเงินคืนให้แก่ทายาทเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพ
แหล่งข้อมูล:
ข่าวสด 5 มค. 49
  5 มกราคม 2549 14:30 น.
 
     

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์หญิงบ้านราชวิถี ตึกดรุณวิถี ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2 306 8934,8935 e - mail : socialwarning@m-society.go.th 

ออกแบบและพัฒนาโดย : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240