‘สายใยแห่งรัก’ พระโอรส-พระธิดา แบบอย่างเสริมสร้างครอบครัวไทย
 
              ‘สายใยแห่งรัก’ พระโอรส-พระธิดา แบบอย่างเสริมสร้างครอบครัวไทย
             

นับแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสมอมา โดยเฉพาะในช่วงระยะหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการทรงเยี่ยมเยียนบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทั่วประเทศ ไม่ว่าในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญเพียงใด รวมถึงพระราชกรณียกิจน้อย-ใหญ่ ทั้งปวง

ในพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระราชชนกและสมเด็จพระราชชนนี ในพระฐานะพระราชโอรสโดยครบถ้วน เช่นเดียวกันแม้ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงงานหนักมิว่างเว้นอย่างต่อเนื่องโดยเสมอมา ดังที่ปวงชนชาวไทยประจักษ์ชัดดี ทว่าในพระบทบาทพระบิดาในพระธิดาและพระโอรสทั้ง 3 พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร กิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงมิได้ละวาง พระราชทานการดูแลพระธิดาและพระโอรสโดยครบถ้วน อย่างใกล้ชิดทุกพระองค์

ในพระบุคลิกภาพเข้มแข็งสง่างามตามลักษณะชายชาติทหาร เคร่งครัดในกฎระเบียบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความละเอียดอ่อน ในบทบาทพระบิดาทรงใส่พระราชหฤทัยในการดูแลพระโอรสและพระธิดาด้วยความรัก โดยมิได้ทรงมองว่า มิใช่หน้าที่ของบุรุษ ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสถาบันครอบครัว

ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงใส่พระราชหฤทัยดูแล พระราชทานพระราโชวาทตลอดจนพระ ราชทานคำปรึกษาแก่พระธิดาทั้ง 2 พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การวางพระองค์ การปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

พระจริยาวัตรในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร กิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงงดงามดังที่ปรากฏแก่สายตาของประชาชนชาวไทย ด้วยการกล่อมเกลาในพระชนก

ในเรื่องของการศึกษาของพระธิดา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งพระราชทานกำลังพระทัยแก่พระธิดาทั้งสองพระองค์ทุกครั้ง เมื่อต้องทรงศึกษาหนัก กระทั่ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ เป็นที่ปลื้มปีติของประชาชนชาวไทย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงร่วมแสดงความยินดีด้วยเสมอมา

เมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านกฎหมาย จากมหา วิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2548 โดยก่อนหน้านั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ยังสหรัฐอเมริกา ทรงร่วมแสดงความยินดีแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สร้างความประทับใจแก่คนไทยทั้งปวงเมื่อเห็นภาพพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ถวายการรับเสด็จฯ ถึงเครื่องบินพระที่นั่ง และในพิธีรับปริญญาบัตร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดูแลพระธิดาในฉลองพระองค์ครุยอย่างใกล้ชิดด้วยพระพักตร์สดชื่น

ครั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รร. จิตรลดา ทรงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาด้านแฟชั่น โดยทรงเลือกสอบเอนทรานซ์ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ทรงสนับสนุนและพระราชทานกำลังพระทัยโดยตลอด โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสามารถสอบเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชา นฤมิตรศิลป์ สาขาออกแบบแฟชั่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำเร็จ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงร่วมนำผลงานการออกแบบแฟชั่น ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระองค์ ออกแสดงในรอบปฐมฤกษ์ของงาน “บางกอกแฟชั่นวีค 2005- 2006” โดยเฉพาะในงานบางกอกแฟชั่นวีค 2006 ที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงออกแบบชุดสูทและรองเท้า ทูลเกล้าฯ ถวายทูลกระหม่อมพ่อ เพื่อทรงในการเสด็จฯ ทรงร่วมงานรอบปฐมฤกษ์ด้วย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับสั่งกับพระธิดาถึงผลงานการออกแบบว่า “แจ๋ว สวยมาก โปรดชุดผู้หญิงหลายชุด ชุดนักบิน ส่วนรองเท้ารับสั่งว่าหลวม เอาไปแก้หน่อย”

นอกเหนือจากการศึกษา เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทราบฝ่าละอองพระบาทว่าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สนพระทัยกีฬา โปรดแบดมินตัน ก็พระราชทานการสนับสนุนพระธิดาทรงกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และฝึกปรือจนพระปรีชา ทรงร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติเข้าแข่งขันกีฬาระดับชาติหลายรายการ

กับพระโอรสพระองค์น้อย สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ นำพระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังที่ ต่าง ๆ เป็นภาพที่คุ้นตาประชาชนอย่างมาก ในการพระราชทานความรักและใส่พระราชหฤทัยดูแลพระโอรสอย่างใกล้ชิด

ด้วยเหตุนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรง “ติด” ทูลกระหม่อมพ่อเป็นอย่างยิ่ง โปรดให้อุ้มมากกว่าพระมารดา กระทั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเคยรับสั่งเย้าถึงเรื่องนี้ว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงดื่มพระกษีรธาราพระมารดา แต่ทรงติดทูลกระหม่อมพ่อมากกว่า

เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวร ชายาฯ ทรงดำริจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงรณรงค์ให้ลูกดื่มนมมารดา การนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานคำสนับสนุน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระนิพนธ์เรื่องนี้ในบทความ “คือ...สายใย” นำเสนอในนิตยสารแพรวเนื่องในโอกาสพระชันษาครบ 1 ปี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยพระนิพนธ์ ถึง “โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก” ว่า ทรงเริ่มจากพระประสงค์แก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงขอพระราชทานแนวคิดจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งพระราชทานว่า การแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เราควรพิจารณาว่าเด็กเร่ร่อนเป็นอย่างไร และอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาเด็กเร่ร่อน จึงทรงได้แนวคิดว่าสถาบันครอบครัวคือต้นเหตุของทุกอย่างในสังคม โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก จึงเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

ในพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดเผยว่า “ทุกวันนี้เป้าหมายของการทำทุกเรื่องจะมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็นศูนย์กลาง และที่สำคัญที่สุดพระองค์คนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกอย่างให้ลูกได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ท่านต้องพระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบัติ และกำลังใจตลอดเวลา เรียกว่าทรง อยู่เบื้องหลังทุก ๆ ด้าน ดังนั้นจึงบอกได้เลยว่า คุณพ่อมีบทบาทมากและสำคัญพอ ๆ กับแม่ ในการเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี มีคุณภาพในสังคม”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมบิดามารดาให้ความรักและใส่ใจดูแลลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริจัดตั้ง “ศูนย์รับเลี้ยงเด็กทีปังกรรัศมีโชติ” ในพื้นที่จังหวัด 193 จัดสร้างเป็นห้องให้นมแม่ ห้องรับ-ส่งเด็ก ห้องเด็กอ่อน เด็กเล็ก และเด็กโต ห้องเกมส์ ห้องอาหารและห้องพยาบาล, ห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ และศูนย์ข้อมูลโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก เพื่อให้บริการในการค้นคว้าด้านวิชาการเผยแพร่ความรู้ทั่วไป เรียนรู้งานในราชสำนัก เป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก ส่งเสริมให้บุตรหลานรักการอ่านและเป็นแหล่งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ นอกจากนี้ยังมี “สวนสุขภาพทีปังกรรัศมีโชติ” เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกาย

ในการเสด็จฯ ทรงเปิด โครงการคาราวานสายใยรักแห่งครอบครัว “ครบเครื่องเรื่องต้นทุน IQ EQ สู่ 76 จังหวัด” สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ความอบอุ่นในครอบครัวนั้นเกิดจากความรักความเข้าใจ ความปรารถนาดี และความรับผิดชอบของทุกคนในครอบครัว ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็ก พูดได้ว่าเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังอบรมลูกหลานอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้ความรัก ความอบอุ่นเพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยสายใยอันบริสุทธิ์”

“การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่ดี ทำให้ลูกมีพัฒนาการดีในทุก ๆ ด้าน และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง และมั่นคง เรื่องเหล่านี้เราทั้งสองมีความเข้าใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างเสริมครอบครัวในสังคมไทย ให้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี มีศีลธรรม และร่วมกันสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของคนในชาติเอาไว้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้การสนับสนุนพระวรชายาในการจัดตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้บังเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ในการทรงให้ความสำคัญต่อปัจจัยพัฒนาสถาบันครอบครัว อันเป็นสถาบันสำคัญหน่วยแรกในสังคม

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอถวายพระพรทรงพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยที่พร้อมใจน้อมถวายความจงรักภักดี ตราบนานเท่านาน เทอญ.
แหล่งข้อมูล:
เดลินิวส์ 28 กค. 49
  28 กรกฏาคม 2549 10:08 น.
 
     

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์หญิงบ้านราชวิถี ตึกดรุณวิถี ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2 306 8934,8935 e - mail : socialwarning@m-society.go.th 

ออกแบบและพัฒนาโดย : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240